ALGEMENE VOORWAARDEN ROGIERS D-DREAM BV

1. TOEPASSINGSGEBIED

Alle opdrachten die Rogiers D-Dream bv (“D-Dream”) uitvoert, zijn uitsluitend onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkende bedingen en algemene voorwaarden van opdrachtgevers gelden slechts indien en voor zover zij door D-Dream uitdrukkelijk schriftelijk werden aanvaard. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen enkel worden toegestaan door een zaakvoerder van D-Dream of door de houder van een schriftelijke volmacht.  

2. OPDRACHT

De opdracht wordt omschreven in een offerte, die wordt ondertekend door de opdrachtgever binnen de vervaldatum van desbetreffende offerte. Vanaf dat ogenblik zijn beide partijen gehouden tot uitvoering van hun wederzijdse verbintenissen. D-Dream kan voor de uitvoering van de opdracht beroep doen op gekwalificeerde personeelsleden, aangestelden of onderaannemers (“uitvoerders”), zonder dat deze vooraf moeten goedgekeurd worden door de opdrachtgever.  

3. VOORZIENINGEN
3.1 PLAATS VAN UITVOERING

De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de plaats van uitvoering voldoet aan (a) alle wettelijke en reglementaire veiligheidsnormen en (b) alle bijkomende vereisten die werden afgesproken in het kader van de opdracht. Indien wordt vastgesteld dat de plaats van uitvoering niet beantwoordt aan deze normen, kan D-Dream de opdracht schorsen of stopzetten. De opdrachtgever is in desbetreffend geval gehouden alle schade die voortvloeit uit de schorsing of de stopzetting van de opdracht, te vergoeden conform artikel 6 van deze algemene voorwaarden.  

3.2 ELEKTRICITEITSVOORZIENINGEN

De opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor een correcte stroomtoevoer en aarding die conform is met de regels van het AREI. De spanning mag nooit lager zijn van 230V en deze mag bij een volledige belasting nooit meer dan 5% wijzigen. Bij gebruik van stroomaggregaten is een stabiele en correcte spanning steeds een vereiste. De eventuele schade die voorkomt door technische storingen, slechte en/of onstabiele stroomaggregaten zal steeds aan de opdrachtgever worden aangerekend.  

3.3 CATERING

Alvorens de ingang van de planningsperiode van een opdracht wordt onderling afgestemd welke partij verantwoordelijk is voor het voorzien van crewcatering voor alle aanwezige uitvoerders.  

Wanneer D-Dream verantwoordelijk wordt gesteld voor het voorzien van crewcatering worden volgende kosten in rekening gebracht: Bij opdrachten met een arbeidstijd die minder dan 8u bedraagt, wordt een fee van 25 euro per persoon in rekening gebracht. Bij opdrachten met een arbeidstijd die meer dan 8u bedraagt, wordt een fee van 45 euro per persoon in rekening gebracht.  

Wanneer de opdrachtgever verantwoordelijk wordt gesteld voor het voorzien van crewcatering, zal hij frisdrank en koffie vanaf de aankomst van de uitvoerders aanbieden. Hij voorziet tevens één volwaardige warme of koude maaltijd voor elke uitvoerder per acht uur aanwezigheid. Bij opdrachten met een arbeidstijd die meer dan 8u bedragen voorziet de opdrachtgever twee volwaardige maaltijden, waarvan minimum één warme maaltijd per persoon.  

4. KLACHTEN

Elke klacht over de geleverde diensten of het geleverde materiaal moet zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de acht dagen na de ontdekking ervan aangetekend meegedeeld worden, zodat D-Dream desgevallend in staat zijn om de nodige bijsturing te doen. Laattijdige klachten zullen niet aanvaard worden en kunnen in geen geval worden ingeroepen op de betaling van de overeengekomen vergoedingen uit te stellen of te weigeren.  

5. BETALING

Elke factuur is betaalbaar binnen de 30 dagen na de factuurdatum, door overschrijving op de bankrekening vermeld op de factuur, tenzij andere betalingsvoorwaarden op de factuur vermeld zijn. Voor elke achterstallige betaling is er van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling een intrest verschuldigd vanaf de vervaldag. De interestvoet wordt bepaald conform de wet betalingsachterstand handelstransacties.  Bovendien wordt het factuurbedrag verhoogd met 10%, met een minimum van 100 euro. Wanneer voorschotten werden afgesproken, dienen deze betaald te worden op de overeengekomen data, zelfs als de voorschotfactuur minder dan 15 dagen op voorhand werd opgemaakt. De bepalingen van de voorgaande paragraaf zijn eveneens van toepassing bij laattijdige betaling van voorschotfacturen.

6. SCHORSING EN ANNULERING VAN HET CONTRACT

Wanneer de opdrachtgever een factuur of voorschotfactuur niet of niet-tijdig betaalt of wanneer hij zijn verplichtingen jegens D-Dream niet nakomt, behoudt D-Dream zich het recht voor alle in uitvoering zijnde opdrachten te schorsen of geheel of ten dele te annuleren. D-Dream kan bovendien eisen dat de volledige overeengekomen prijs van de opdracht wordt betaald alvorens de opdracht verder uit te voeren, zelfs indien initieel betalingstermijnen werden afgesproken.  

Wanneer de opdracht wordt geannuleerd door de opdrachtgever of door D-Dream in de omstandigheden beschreven in de voorgaande paragraaf, zal de opdrachtgever gehouden zijn tot een forfaitaire en niet-verminderbare schadevergoeding van een vastgelegd percentage van de waarde van het contract. Deze schadevergoeding bedraagt: 25% van het totaalbedrag van de materiaalprijs en 50% van het totaalbedrag van de voorziene personeelskost bij een annulatie tot 30 dagen voor de uitvoerperiode. 50% van het totaalbedrag van de materiaalprijs en 100% van het totaalbedrag van de voorziene personeelskost bij een annulatie vanaf de 30ste dag tot 7 dagen voor de uitvoerperiode. 100% van het totaalbedrag bij een annulatie binnen de 7 dagen voor de uitvoerperiode.  

In geval van geruchten van wankelbaar geworden solvabiliteit, faillissement, kennelijk onvermogen, stopzetting van de activiteiten, ontbinding of vereffening van de onderneming van de opdrachtgever om welke redenen ook, behoudt D-Dream zich het recht voor lopende opdrachten op te schorten, te vernietigen of te wijzigen, betaling voor de levering te eisen of onmiddellijke betaling te eisen van alle nog openstaande saldi.  

7. AANSPRAKELIJKHEID

D-Dream is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de opdracht, conform de standaarden die verwacht mogen worden van een gespecialiseerde dienstverlener. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan de uitvoerders en alle schade aan en diefstal van het door ons ter beschikking gestelde materiaal die zich voordoet tijdens de uitvoering van de opdracht en die niet te wijten is aan eigen fouten of nalatigheden van D-Dream of haar uitvoerders.  

8. BEVOEGDHEID

Indien de opdrachtgever een handelaar is, zal de ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Dendermonde bevoegd zijn om gebeurlijke geschillen tussen partijen te behandelen. Indien de opdrachtgever geen handelaar is, zal de rechtbank van eerste aanleg van Gent, afdeling Dendermonde bevoegd zijn. 

9. TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgisch recht zal van toepassing zijn.